Stadgar

§ 1 Firma och ändamål

Föreningens firma är Nässelvikens Intresseförening (NIF). Föreningen är en ideell förening, som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse vid förvaltning och skötsel av de vattenanläggningar, vägar, allmänna platser och grönområden, bryggor samt byggnader som tillhör föreningen.

§ 2 Medlemmar

Föreningens medlemmar är personer, som äger tomter tillhörande Nässelvikens tomtområde. Med tomtägare förstås här person, som innehar lagfart på tomt inom nämnda område eller, om lagfart inte sökts, innehar sådana handlingar som berättigar till att erhålla lagfart.

Varje tomt äger en rösträtt.

Om medlems tomt övergår i annans ägo, åligger det medlemmen att underrätta den nya ägaren om dennes skyldighet att överta medlemskapet i föreningen samt meddela styrelsen den nya ägarens namn och adress.

Det åligger alla och envar inom föreningen att respektera dessa stadgar och av föreningsmötet fattade beslut samt att med gott omdöme stödja och hjälpa varandra.

Klagomål från medlem lämnas skriftligen till styrelsen, som är skyldig att undersöka saken och antingen avgöra ärendet eller hänskjuta det till föreningsmöte. Styrelsen lämnar på begäran skriftligt besked om sitt beslut.

§ 3 Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna till föreningen utgörs av årsavgifter och extraavgifter. Årsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.

Extraavgift kan beslutas av föreningsmöte.

§ 4 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter inga suppleanter. Ordförande och kassör väljs för två år i taget, dock ej samma år. Övriga ledamöter för en tid av två år.

Styrelseval sker på årsmöte.

Som arbetsutskott för handhavande av löpande ärenden fungerar föreningens ordförande tillsammans med sekreterare och kassör. Föreningen tecknas av ordförande och kassaförvaltare var för sig.

Valbarhet till styrelsen är begränsat till en medlem per fastighet, ägaren eller delägare. Skulle ägare av fastighet vilja låta sig representeras av annan medlem inom ägarfamiljen för valbarhet till styrelsen, skall fullmakt för denna person lämnas av ägaren/ägarna till fastigheten.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denna/denne anser det vara erforderligt eller minst två av styrelsens ledamöter så påfordrar. Till styrelsemöte skall alla ledamöter kallas. Kallelse skall ske senast en vecka innan styrelsemötet. Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter behörigen kallats till mötet och minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Vid styrelsemöte skall föras protokoll upptagande alla styrelsens beslut och därvid uttalade skiljaktiga meningar. Den som deltagit i ett ärendes avgörande anses ha biträtt beslutet om avvikande mening inte antecknats.

Det åligger föreningens styrelse att:

● genom kassören föra medlemsförteckning med bl.a. datum för medlemmars inträde i föreningen
● genom kassören infordra medlemsavgifterna, förvalta föreningens medel och lagenligt sköta föreningens bokföring
● förbereda ärenden, som skall avgöras av föreningsmötet
● sammankalla föreningens medlemmar till föreningsmöten
● verkställa föreningsmötesbeslut
● på årsmötet avge förvaltningsberättelse för föregående räkenskapsår
● gentemot tredje part företräda föreningen
● övervaka att föreningsmedlemmarna följer dessa stadgar och fullgör sina förpliktelser som föreningsmedlemmar

§ 5 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljs vid årsmöte två revisorer för en tid av två år, med tur att växelvis avgå, jämte en suppleant för två år. Enligt god revisionssed äger revisorerna rätt till föreningens alla handlingar i samband med revision.

Innan anmärkning i anledning av revision framställs, skall styrelsen eller den ledamot därav, som anmärkningen avser ges tillfälle att yttra sig i saken.

§ 6 Kassa och räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga då ordföranden, styrelsen eller revisor så påfordrar. Alla ekonomiska transaktioner skall vara styrkta med verifikationer, enskilda utgifter överstigande 20 000 kr skall styrkas av två firmatecknare. Högst 1000 kr av föreningens kontanta tillgångar förvaras hos kassören. Övriga medel skall insättas på konto. För föreningens ekonomiska förbindelser svarar endast dess tillgångar.

Styrelsen ansvarar för att föreningens böcker förs i enlighet med god redovisningssed. Föreningens räkenskaper sammanförs vid räkenskapsårets utgång i ett fullständigt bokslut. Senast den 7 februari överlämnas räkenskaperna med tillhörande handlingar, förvaltningsberättelse samt resultat och balansräkning till revisorerna för granskning. Revision skall vara verkställd senast den 7 mars och revisorerna skall till styrelsen avge revisionsberättelse vari ansvarsfrihet för styrelsen till eller avstyrkes.

§ 7 Föreningsmöten

Föreningens högsta beslutande organ är Årsmötet.

Årsmöte skall hållas en gång om året, och senast den 30 april, på plats som styrelsen bestämmer. Annat föreningsmöte skall utlysas av styrelsen:

● då styrelsen anser det vara nödvändigt
● då revisorerna påfordrar det för uppgivet ändamål
● då minst 10 medlemmar skriftligt, med angivande av skäl, begärt det hos styrelsen.

Medlemmarna skall skriftligen kallas senast tre veckor före årsmöte och senast två veckor före annat föreningsmöte. Kallelse går ut via e-post till de medlemmar som angivit e-mailadress, övriga erhåller kallelse via post. Styrelsen skall i samband med kallelse till årsmöte bifoga verksamhetsberättelse och resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt budget för kommande verksamhetsår samt inkomna motioner och styrelsens kommentarer till dessa.

Föreningsmöte är beslutsmässigt då medlemmarna behörigen har kallats till mötet och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas genom öppen omröstning om sluten omröstning inte begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning och övriga frågor med ordförandens utslagsröst.

Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som upptagits i kallelsen.

Vid föreningsmöte förs protokoll upptagande alla mötesbeslut. Protokollet skall justeras av två vid mötet valda justeringsmän senast inom två veckor. Varje medlem äger rätt ta del av föreningsmötesprotokollen.

Förslag av medlem om ändring av stadgar och motioner lämnas skriftligen till styrelsen och skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.

Dagordning för årsmöte skall omfatta:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer – ordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare.
3. Mötets stadgeenliga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Föredragande av års och revisionsberättelserna.
6. Fråga om ansvarfrihet för styrelsen.
7. Bestämmande av arvode för styrelseledamöter och eventuellt övriga funktionärer.
8. Fastställande av medlemsavgift.
9. Val av styrelse – ordförande; kassör och övriga ledamöter, samt funktionärer, valberedning och revisorer.
10. Motioner från medlemmar.
11. Meddelande från styrelsen.
12. Mötets avslutande

§ 8 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte. För beslutets giltighet fordras två tredjedels majoritet samt att ärendet angivits i kallelse till dessa möten.

§ 9 Föreningens upplösning

För beslut om upplösning gäller samma regler som vid ändring av stadgar. Föreningens tillgångar skall efter upplösning disponeras för ändamål som kan anses ligga i linje med föreningens ändamål.

 

Stadgar omarbetade och antagna:
Omarbetade och antagna 12 maj 1979
Omarbetade och antagna 12 april 1980
Omarbetade och antagna 7 april 2001
Omarbetade och antagna 24 mars 2007
Omarbetade och antagna 13 april 2013
Omarbetade och antagna 16 april 2016

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.